پرورش گوسفند

تعداد بازدید : 468 تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۷

روش های نگهداري گوسفند


1- نگهداري به روش چراي آزاد ( گسترده يا عشايري)
2- نيمه آزاد (روستايي)
3- روش ساكن ( پرورش در مزرعه) 1- روش چراي آزاد: 
در مناطقي كه از آب و هواي معتدل برخوردار بوده و در مجاور مراتع وسيع پر بار قراردارند بكار مي رود. در اين روش دامها دردامن طبيعت بسر برده و هيچ گونه آغل خاصي برايشان درنظر گرفته نمي شود. مهم ترين مزيت اين روش با صرفه بودن آن از نظر اقتصادي است. از آنجایی كه گوسفند در موقع چرا علوفه را از ته مي كند بهتر است زمين (مرتع) ابتدا توسط گاو چراينده شده سپس در اختيار گوسفندان قرار بگيرد. 2- روش نيمه آزاد (روش توأم كشاورزي – گله داري): 
در اين روش گله داري جنبۀ غالب دارد. محل زندگي گله دار معمولاً درهمان روستاي مبدأ مي باشد. در مدتي از سال گله دار مجبور مي شود گلۀ خود را كوچ دهد. 3- پرورش ساكن (‌پرورش در مزرعه):
در اين روش حرفه اصلي روستايي كشاورزي است. گوسفند درمواقع نامناسب از نظر جوي در آغل بسر برده و به طور دستي تغذيه مي شوند. اين آغل ها در روستاي مبدأ مستقر هستند. طبقه بندي گوسفند در دنيا:
1- براساس نوع توليد (‌گوشتي،‌ شيري، پشمي،‌ پوستي)
2- براساس وضعيت شاخ 
3- براساس منطقۀ جغرافيايي
4- براساس وضعيت دنبه
5- براساس نوع پشم،‌ مهم ترين روش تقسيم بندي گوسفند است. گوسفندان ايراني برحسب نوع توليد به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:
1- نژادهاي گوشتي مثل گوسفندان لري- مغاني – افشاری – شال 
2- نژادهاي پشمي مثل گوسفندان بلوچي – كلكو – ماكوئي
3- نژادهاي شيري مانند گوسفندان قزل
4- نژادهاي پوستي مانند گوسفندان قره گل صفات اقتصادي در گوسفند
گوسفند نوعي دام چند هدفي براي پرورش مي باشد و بويژه از نظر توليد گوشت،‌شير ، پشم، پوست – توليد مثل از اهميت بالايي برخوردار است. در ميان صفات ذكر شده بازده توليد مثل از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. ميزان توليد گوشت نيز به موازات صفت توليد مثل از جمله صفات مهم اقتصادي به شمار مي آيد.

 

 

پرورش گوسفند
طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب